1990 Осъществяване на контрол по строителство при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 157, ал.2 и чл. 158, ал.1  от Закон за устройството на територията;

 • Чл.7, ал.3,т.2 а) и б) от Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
 • т.27а от Приложение №1, към чл. 23, ал.1 от  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец;
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Разрешение за строеж /копие/;
 • Геодезическо заснемане;
 • Копие на виза за строеж.
 • Платена такса за административната услуга.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • за физически лица - 50.00 лв.;
 • за юридически лица - 50.00 лв;

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и съдържа, освен ако в специален закон не е определен по-кратък срок на действие на акта.

Заявление / Образец / - изтеглете тук

Информация за услугата -изтеглете тук