К О Н Ц Е П Ц И Я за организиране на специални места за достъп до информация в областните и общински администрации и предложения за конкректната й реализация във всяка една администрация.

К О Н Ц Е П Ц И Я за организиране на специални места за достъп до информация в областните и общински администрации и предложения за конкректната й реализация във всяка една администрация.