Постоянни комисии

 

Състав на постоянните комисии при Общински съвет - Венец

 

Комисия по бюджет, финанси, икономика и инвестиционна политика в състав от 5 души:

Председател: Бейхан Ридван Али
Членове: 1. Синан Нурулов Халилов
2. Йозай Юзджанов Себайдинов
3. Сюлейман Мехмед Сюлейман
4. Ибрахим Реджебов Ибрямов

Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване и социална политика да е в състав от 3 души:

Председател: Мехмед Мустафа Мехмед
Членове: 1. Сехер Махмуд Юсуф
2. Дилбер Хайредин Бахри

Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустройство да е в състав от 3 души:

Председател: Насуф Недрет Якуб
Членове:

1. Бирджан Ердоанов Касперов

2. Ахмед Тахиров Ахмедов

Комисията по местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика да е в състав от 5 души:

Председател: Мохамед Кяшиф Сали
Членове:

1.Динчер Неджиб Юсуф

2.Сали Мюмюм Карамахмуд

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество да е в състава от 3 души:

Председател: Сюлейман Мехмед Сюлейман
Членове:

1.Къймет Юсуф Исмаил

2.Недрет Ахмед Мехмед