Наредби

•  НАРЕДБА ЗА РЕДА НА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ДОБИТА ИЗВЪН ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА           ОБЩИНА ВЕНЕЦ