Проекто наредби, правилници и процедури

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, предоставяме на  вниманието на жителите на община Венец в регламентирания 30-дневен срок , считано от 17.09.2020 год. за разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения за изменение, допълнение, и възражения по проект на Наредба за обема на животновъдната дейност, местата, реда и условията за отглеждане на селскостопански животни и животни - домашни любимци на територията на община Венец, като такива могат да бъдат предоставяни в деловодството на ОбС или общинска администрация – Венец, или по електронна поща на e-mail: obs_vn@abv.bg

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за обема на животновъдната дейност, местата, реда и условията за отглеждане на селскостопански животни и животни - домашни любимци на територията на община Венец

МОТИВИ

дата на публикуване: 17.09.2020г.

 


 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 76 - 79 от Административно процесуалния кодекс, предлагам на вниманието на жителите на община Венец в 30-дневен срок, считано от 01.06.2020 г. да депозират становища, предложения, препоръки и др. по проекта на Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник или на email: obs_vn@abv.bg

 

ПРОЕКТ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ, ИЛИ ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК

МОТИВИ

дата на публикуване: 01.06.2020г.

Приет с Решение №67/08.07.2020г.


 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, предоставяме на  вниманието на жителите на община Венец в регламентирания 30-дневен срок , считано от 06.01.2020 год. за разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения за изменение, допълнение, и възражения по проект на Наредба за реда на ползване на дървесина добита извън горските територии на Община Венец , като такива могат да бъдат предоставяни в деловодството на ОбС или общинска администрация – Венец, или по електронна поща на e-mail: obs_vn@abv.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА НА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ДОБИТА ИЗВЪН ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ

Приет с Решение №41/10.02.2020г.


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 76 - 79 от Административно процесуалния кодекс, предлагам на вниманието на жителите на община Венец в 30-дневен срок, считано от 22.01.2019 г. да депозират становища, предложения, препоръки и др. по проекта на Наредбата в деловодството на Общински съвет при община Венец или на email: obs_vn@abv.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ

 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.26, ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно процесуалния кодекс, предлагам на вниманието на жителите на община Венец в 30-дневен срок, считано от 27.12.2018 год. за обсъждане, представяне на становища, предложения и възражения.

Предложения, препоръки и други по проекта на Наредбата могат да подавани в деловодството на Общинския съвет при община Венец или на email:obs_vn@abv.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ

 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, предоставяме на  вниманието на жителите на община Венец в регламентирания 30-дневен срок , считано от 16.03.2018 год. за разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения за изменение, допълнение, и възражения по проект на Наредба за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Венец, като такива могат да бъдат предоставяни в деловодството на ОбС или общинска администрация – Венец, или по електронна поща на e-mail: obs_vn@abv.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО (по чл. 8, ал. 2 от ЗОС)

 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 76 - 79 от Административно процесуалния кодекс, предлагам на вниманието на жителите на община Венец в 14-дневен срок, считано от 05.01.2018 г. да депозират становища, предложения, препоръки и др. по проекта на Правилника в деловодството на Общински съвет при община Венец или на email: obs_vn@abv.bg

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административно процесуалния кодекс, предлагам на вниманието на жителите на община Венец в 14-дневен срок, считано от 04.01.2018 г. за обсъждане, представяне на становища, предложения и възражения.

Предложения, препоръки и др. по проекта на Наредбата могат да бъдат подавани в деловодството на Общински съвет при община Венец или на email: obs_vn@abv.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА

 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основане чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.26, ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно процесуалния кодекс, прилагам на вниманието на жителите на община Венец в 14-дневен срок, считано от 29.08.2016г. за обсъждане, представяне на становища, предложения и възражения.

Предложения, препоръки и др. по проекта на Наредбата могат да подават в деловодството на Общински съвет при община Венец или на emil: obs_vn@abv.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ


УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове Общински съвет Венец

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинското имущество.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 16.12.2013г. включително  в Информационния център на Община Венец.

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО

 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове Общински съвет Венец

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Венец.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 16.12.2013г. включително  в Информационния център на Община Венец.

МОТИВИ КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове Общински съвет Венец

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за условията и реда за съставянето на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Венец.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 16.12.2013г. включително  в Информационния център на Община Венец.

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ


УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 76 - 79 от Административно процесуалния кодекс, предлагам на вниманието на жителите на община Венец в 14-дневен срок, считано от 11.11.2011 г. да депозират становища, предложения, препоръки и др. по проекта на Правилника в деловодството на Общински съвет при община Венец или на email: obs_vn@abv.bg

Причини и мотиви за приемане на настоящия правилник:

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. В тази законова разпоредба са изложени и основните причини, които налагат приемането на такъв правилник. С този нормативен акт колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които ще взаимодейства с общинската администрация.

В настоящия проект за правилник нормите са по-добре систематизирани и подредени. Целта е да се постигне по–голяма яснота на нормативния акт и да се улесни неговото прилагане. Подредбата на нормите следва процесите, които протичат в работата на съвета от самото им начало (внасянето на предложение за решение) до техния край (обявяването на приетите актове).

Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:

В резултат на приемане на Проекта за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Венец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се очаква да се подобри организацията и работата на съвета. Новата подредба на нормите, както и съобразяването им със законите в България, ще доведат до законосъобразното провеждане на заседанията на Общински съвет Венец.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новият правилник

Проектът на предлагания Правилник не изисква финансови средства.

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът е публикуван на интернет страницата на Община Венец.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ