Междинна оценка на ОПР Венец 2014-2020г.

 

Междинна оценка на ОПР Венец 2014-2020г.