Актуални новини

 

Заповед №354/16.10.2020г. относно Отстъпване на имоти общинска собственост безвъзмездно на Мюсюлманското настоятелство в с.Деница и с.Черноглавци за нуждите на джамиите по реда на чл.35, ал.5 от ЗОС.

дата на публикуване:16.10.2020г.

 


Уведомление за инвестиционно предложение за обособяване на гробищен парк село Черноглавци, село Изгрев и село Венец


Обява за график за провеждане на заседаниета комисиите по чл.37 в ал.1 от ЗСПЗЗ, за землищата на територията на община Венец, област Шумен

дата на публикуване:27.08.2020г.

 


 

 

Обявления за изготвени предварителни регистри за землищата на с.Буйновица, с.Габрица, с.Изгрев и с.Черноглавци, община Венец, област Шумен

дата на публикуване:15.08.2020г.

 


 

 

Новопостъпили уведомления за инвестиционни предложения - 2броя от "Еколес Венец" ЕООД

дата на публикуване:14.08.2020г.

 


 

 

Уведомление за инвестиционно предложение от "Ботера Индъстри" ООД

дата на публикуване:10.08.2020г.


 

Уведомление за инвестиционно предложение "Открит добив на индустриални материали от находище "Голяма нива" в землището на с.Изгрев, общ.Венец, с.Климент и с.Наум, общ.Каолиново, обл. Шумен" с възложител "Ботера Индъстри" ООД гр.София


 

 

Открит добив на индустриални материали от находище"Голяма нива" в землището на с. Изгрев, Общ. Венец, с. Климент и с. Наум, Общ. Каолиново, обл. Шумен


 

Уведомления за инвестиционни предложения

 


 

Уведомления за инвестиционни предложения - 2броя от "Еколес Венец" ЕООД

дата на публикуване:24.07.2020г.

 


 

 

Годишен отчет по ЗЕЕ - 2019г.

 


Обява за подбор на служител на длъжност "Технически сътрудник" в "Център за обществена подкрепа" с.Венец

 


 

Инвестиционно предложение за обект "Паркинг за леки автомобили в парцел XVIII, кв.23а с достъп от ул.Кирил и Методий " в с.Венец

дата на публикуване:06.04.2020г.


Заповед №075/ 09.03.2020г. за въвеждане на засилени мерки във връзка със заболяването COVID - 19 (коронавирус)

 


Стартира  Национална Програма „Предоставяне на грижи в домашна среда ”

 


 

Процедура за предоставяне на свободни пасища, мери и ливади за стопанската 2020/2021г. 

Годишен план за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2020г. 

План за действие на общинските концесии за 2020г.Годишен план за паша за стопанската 2020/2021 година и правила за ползване на общинските пасища

 


 

Заповед за прокарване

 


 

Заповед за класиране на участник в процедурата

 

 


Обява за отваряне на ценови оферти


Разяснение във връзка със запитване по процедурата с предмет "Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Венец"

 

 

 

дата на публикуване:27.07.2020г.

 


 

 

Документация за участие в процедура с предмет "Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Венец"

 

дата на публикуване:22.07.2020г.

 


 

 

Обявление за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави дългосрочен кредит на Община Венец

 

дата на публикуване:22.07.2020г.

 


 

 

Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Венец

дата на публикуване:11.02.2020г.


 

Списък на подотделите ЗАБРАНЕНИ за ПАША по землища на територията на общ.Венец, ДЛС „Паламара” за 2020г.


 

Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Венец 2019-2021г.


 

Обява за назначаване на медицински специалист

дата на публикуване: 22.11.2019г.


 

Годишен отчет 2018г. съгласно чл.12 ЗЕЕ

 


 

Заповеди за одобрени споразомения за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2019-2020 година

 


 

Заповед на министерство на земеделието, храните и горите

 


 

ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА в Община ВЕНЕЦ 2013 – 2022 г.


 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ ЗА ПЕРИОДА 2018-2022 ГОДИНА


Обява за график за провеждане на заседаниета комисиите по чл.37 в ал.1 от ЗСПЗЗ, за землищата на територията на Община Венец

 


 

Заповед за откриване на процедурата по сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи за стопанската 2019/2020г. в землищата на Община Венец

 


 

Обявления за изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване на землищата на с.Буйновица, с.Габрица, с.Изгрев и с.Черноглавци, община Венец, област Шумен

 


 

ОБЩИНА ВЕНЕЦ ПРИЕМА ДОКУМЕНТИ ПО МЕХАНИЗЪМ „ЛИЧНА ПОМОЩ”

 


 

Информация за провеждане на растителна защита


 

Обява за подбор на служител на длъжност "ПСИХОЛОГ"

 


Списък на подотделите ЗАБРАНЕНИ за ПАША по землища на територията на общ.Венец, ДЛС „Паламара” за 2019г.

 


 

Открита процедура по чл.37 "и" от ЗСПЗЗ 

Открита процедура по чл.37 "и" от ЗСПЗЗ

дата на публикуване: 04.02.2019г. 

Заповед №029/22.01.2019г. на Кмета на община Венец за класиране на кандидати и определяне на изпълнител за автобусни линии - "Шумен - К. Петко и обратно" и "Шумен - Ясенково и обратно"

дата на публикуване: 23.01.2019г.

 


 

Одобрено частично изменение на Общ устройствен план на Община Венец в обхват ПИ 035004 в землището на с. Венец,, м. "Балък аркасъ ", общ. Венец и ПИ 042014 в землището на с. Осеновец, м. "Дъбрава", община Венец

дата на публикуване: 02.01.2019г.

 


 

Решение №443 по протокол №33 от 03.12.2018г. за одобряване на частично изменение на ОУП

дата на публикуване: 03.12.2018г.


 

Протокол на Общински експертен съвет за изменение на ОУП

дата на публикуване: 26.11.2018г.

 


 

Проведено обществено обсъждане на проект за общ устройствен план на Община Венец и Екологична оценка към него

дата на публикуване: 22.11.2018г


 

Решение № ШУ-39-ПР/2018г.

дата на публикуване: 22.11.2018г


КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ОТ 21.11.2018г.

дата на публикуване: 21.11.2018г.


 

Заповед за одобрено споразумение за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2018-2019г. в землище с.Габрица, община Венец

дата на публикуване: 14.11.2018г.

 


 

ПИСМО ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ гр.ШУМЕН

дата на публикуване: 09.11.2018г.

 


 

Изменение ОУП Венец

дата на публикуване: 09.11.2018г.

 


 

Необходимост от извършване на ЕО на "Частично изменение на ОУП на Община Венец за ПИ № 042014 в землище с. Осеновец и ПИ №035004 в землище Венец и изработване на ПУП-ПЗ за ПИ №042014 в землище с. Осеновец и ПУП-ПЗ за ПИ №035004 в землищи Венец"

дата на публикуване: 07.11.2018г.

 


 

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Преустройство по време на строителство на част от склад за съхранение на фуражи в: Биотехническо съоражение - пункт за обработка на космат отстрелян дивеч и ремонтна работилница за собствени нужди в ПИ №072030 с площ 26,289 дка, НТП: <Дървопроизв. пл.> в землището но с. Борци, общ. Венец"

дата на публикуване: 25.10.2018г.

 


 

Обява до заинтересованите страни относно информация за преценяване на необходимостта от ОВОС


Заповеди за одобрено споразумение за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2018/2019 година

 


 

Заповед и обява за график за провеждане на комисиите по чл.37 в ал.1 от ЗСПЗЗ, за землищата на територията на община Венец, област Шумен.


ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ВЕНЕЦ ” BG05FMOP001-3.002-0025-C01

 


Заповед за сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи за стопанската 2018/2019 година в землищата на Община Венец

 


Списък на подотделите забранени за паша по землища на територията на Община Венец ДЛС "Паламара" 2018г.


Проект на програма за управление на отпадъците


 

Протокол от проведено заседание на комисията по реда на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ


Нов шанс за Вас – ученици! /Избор на членове на Съвета на децата/

Уважаеми ученици,
В срок до 24 май 2018 г. можете да кандидатствате за членове на Националния детски консултативен орган – Съвет на децата, което е нов шанс за всеки един от вас да покаже своите лидерски умения на национално равнище. За да участвате в конкурса, трябва да изпратите попълнени документите – формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо на е-мeйл: obs_vn@abv.bg или на адрес: с. Венец, ул. Кирил и Методий №24.Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е младите хора от различни административни области и деца от уязвими групи да участват в процеса за изработване на политики и вземане на решение, като представители на техните връстници.
Процедура по избиране на кандидати за членове на Съвета на децата
Съставът на Съвета се формира от по един представител от всичките 28 административни области и 5 квоти за деца от уязвими групи, като изборът се извършва в 4 направления и всеки кандидат може да кандидатства само по едно от тях.
Направленията са:
A) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др,;
Б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
В) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
Г) индивидуални кандидатури.
Важно уточнение, ученик, който кандидатства по направление А), Б) и В) трябва да получи подкрепата на съответната организация и да приложи към документите и протокол, доказващ получената номинация.
На общинско ниво се избират тримата кандидати от всяко едно направление, получили най-много точки, като оценяването се извършва от 5-членна оценителна комисия, която е назначена от кмета на съответната община до 30 май. В състава на органа, извършващ подбор влизат – експерт от общинската администрация, представител на местните медии, един общински съветник, представител на бизнеса, представител на неправителствена организация и/или социална услуга.
Критериите, по които се оценяват кандидатите са:
• Активност;
• Креативност;
• Толерантност;
• Ангажираност към общата кауза;
• Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;
• Ориентираност към резултати;
• Организаторски умения;
• Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта;
• Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;
• Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).
Всеки кандидат се оценява по зададените критерии по петобалната система (1- не отговаря, 5- напълно отговаря), като критерият „Толерантност” се оценява с „Да” или „Не”. При отрицателно становище по критерий „толерантност“ кандидатът не може да бъде предложен за член на Съвета на децата.
При индивидуално кандидатстване се оценяват уменията на кандидата да взаимодействие с другите деца в областта, които ще представлява.
В чл. 23 от приложената Процедура за избор на членове на Съвета на децата можете да се запознаете със специалното условие за класиране и на деца от уязвими групи.
Срокове:
до 24 май – кандидатите изпращат необходимите документи;
до 15 юни – кметът изпраща одобрения грид-чек до областния управител;
до 30 юли – областният управител изпраща одобрените кандидати на областно ниво до председателя на ДАЗД;
до 20 септември – председателят на ДАЗД изпраща покана на одобрените за членове на Съвета на деца;
до 30 септември – одобреният кандидат за член на Съвета заявява писмено своето желание за участие, придружено с родителско съгласие.

Процедура за избор на членове…/изтегли/
Формуляр за кандидатстване…/изтегли/
Мотивационно писмо…/изтегли/

 

 


 

Общ устройствен план


 

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през 2018 г.


 

Открита процедура по предоставяне на общински пасища мери и ливади за за стопанската 2018/2019


 

Възстановяване на проектните параметри на железопътна линия Русе - Варна


 

Заповед за одобрено споразомение за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2017-2018 г. в землище с. Габрица Община Венец


 

Заповеди за одобрено споразомение за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2017-2018 г. в землище с. Чирногловци и с. Изгрев Община Венец


 

Заповед № РД 27-162/04.10.2017г за одобрено споразомение за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2017-2018 г. в землище с. Изгрев, Община Венец


 

Обява за подбор на служител на длъжност "Социален работник"


Списък на допуснатите кандидати до втори етап на подбор за длъжността "Социален работник"

 

 


 

Процедура по сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи в землищата на община Венец, област Шумен


 

Безплатен WI-FI интернет в центъра на с. Венец


 

Становище по екологична оценка ОУП-Венец


 

Обява за подбор на служител на длъжност "Психолог" в "Център за обществена подкрепа" - с. Венец

Дата на публикуване:24.04.2017г.


Обява за подбор на служител на длъжност "Социален работник" в "Център за обществена подкрепа" - с. Венец

Дата на публикуване:20.03.2017г.


 

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през 2017г.


 

Обява за подбор на служител на длъжност "Психолог" в "Център за обществена подкрепа" - с. Венец

Дата на публикуване: 07.03.2017г.


 

Съобщение за провеждане на консултации по Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на Община Венец

Дата на публикуване: 27.02.2017г.


 

Плакат по проект "Осигуряване на топъл обяд в община Венец" - BG05FMOP001-3.002-0025-C01

Дата на публикуване:21.02.2017г.


 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА "ВЕНЕЦ-КАОЛИНОВО"

 Заповед № РД 27-191/05.07.2016г. и сключените споразомания за ползване на масиви на замлищата на с. Черноглавци и с. Габрица, община Венец

 


 

Заповед № РД 27-191/05.07.2016г. и сключените споразомания за ползване на масиви на замлищата на с. Буйновица и с. Изрев, община Венец


 

Проект „Разкриване на център за обществена подкрепа в община Венец”


 

Обявления за изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване за землищата на с. Боян, с. Буйновица, с. Изгрев, с. Черноглавци, община Венец, Област Шумен

 


 

Обява по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 "Осигуряване на топъл обяд-2016"

Дата на публикуване: 30.05.2016 г.Проект "Право на достоен и независим живот"

 


 

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през 2016г.

 


 

Информация за текущото изпълнение на проект"Нови възможности за грижа" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Дата на публикуване: 02.02.2016 г.


 

Справка за свободни имоти от ОПФ с НТП "пасища, мери и ливади" за индивидуално ползване на територията на община Венец

 


 

Карта 1

Карта 2

Карта 3

 


 

 

Информация за текущото изпълнение на проект"Нови възможности за грижа" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г.

Дата на публикуване: 18.12.2015г.

 


 

Общ устройствен план на община Венец

 


 

ОБЯВА - Община Венец обявява конкурс за длъжността Специалист "Туризъм" в Туристически информационен център с. Венец

Дата на публикуване: 06.11.2015 г.

 


 

Плакат по проект

Публикувана на: 08.10.2015г.

 


 

Реализира се проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Венец" 2014BGO5FMOP001-03.01-83-C01

Публикувана на: 08.10.2015г.


Обява по Операция "Осигуряване на топъл обяд" - 2015 година

 


 

Обявления за изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване за землищата на с. Буйновица, с. Габрица, с. Изгрев и с. Черноглавци, община Венец, област Шумен


Справка за свободни имоти от ОПФ с НТП "пасища, мери и ливади" за индивидуално ползване на територията на Община Венец

 


 

КОНКУРС за заемане на длъжността "Директор" ("Дректор с група") на Целодневна детска градина"Мир" с. Капитан Петко, Община Венец.

10.06.2015г.

 

 


 

Обявя по проект "Нови алтернативи" по ОПРЧР 2014-2020 г.

26.03.2015г.


 

Заповед 27 - 194 / 18.09.2013 г. 

Заповед 27 - 193 / 18.09.2013 г.

 


 

Заповед 27 - 192 / 18.09.2013 г.

 


 

График за провеждане на комисиите по чл. 37 в ал. 1 от ЗСПЗЗ, за землищата на територията та Община Венец


 

Конкурс за заемане на длъжността „Директор” („Директор с група”) на Целодневна детска градина „Снежанка” с. Изгрев, Община Венец.


 

Конкурс за длъжността:. Управител на общинско предприятие „Център за социални услуги в домашна среда", при следните условия


 

Конкурс за длъжностите: Домашен прислужник в „Център за социални услуги в домашна среда” и Болногледач в „Център за социални услуги в домашна среда”


По проект BG051PO001-5.1.04-0149-С0001 „Социални услуги в домашна среда в Община Венец”

 


 

Връчване на удостоверения по схема "Развитие" на ОПРЧР 

Първа копка по проект“Корекция, почистване и разширяване на речното корито на дере – с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен ”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013

 


 

Заповед 27-287/31.08.2012г.


 

Заповед 27-286/31.08.2011г.

 


 

Заповед 27-285/31.08.2011г.


ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЕНЕЦ – ХИТРИНО”

 


 

Заповед №27.187/31.08.2011г.

 


 

Заповед №27-286/31.08.2011г.

 


 

Заповед № РД 27-285/31.08.2011г.

 


 

ОБРАЗОВАНИЕТО НА НАШИТЕ ДЕЦА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА ВСИЧКИОбявление Община Венец - водоем с.Ясенково

Дата: 23.06.2011г.


Заповед-№097

19.05.2011г.


СТАНОВИЩА - "ГАБРИЦА УИНД" ЕООД

Дата: 28.04.2011г.


Решение - №ШУ-09ПР/2011г.


LIGNUM Holding ще инвестира над 5 милиона лева в община Венец. Немската компания

 

 

raw/uploads/WENETC/4596lignum.jpg raw/uploads/WENETC/4602lignum.jpg

Това стана ясно на 04.04.2011 г. по време на срещата между кмета на общината г-жа Нехрибан Ахмедова, изпълнителния директор на компанията д-р Андреас Нобис и г-жа Биляна Тонева, директор на УРАРТ ЕООД, представител на фирмата за България...пълния текст тук.


"ПРЕБРОЯВАНЕ 2011"

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 - НА САЙТА НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

 

 


СЪОБЩЕНИЕ

Настоящето съобщение се публикува на основание чл.8, ал.4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с извършена преценка на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Корекция, почистване и разширяване на речно корито на дере - с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен”, с което община Венец ще кандидатства по схема BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Пълния текст на Решение №ШУ-28-ПР/2010 г. на РИОСВ – гр. Шумен за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда може да намерите тук.


„Програма за развитие на селските райони. Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони”

 

ОБЯВА

 

СНЦ „Местна инициативна група Венец - Хитрино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони. Едно от средствата за постигане на целите на сдружението е управление на стратегия за местно развитие (СМР).

 

Във връзка с бъдещата си дейност, Сдружението търси да назначи:

 

1. Изпълнителен директор.   / Обява - Референтен номер 01/

 

2. Асистент .   /Обява - Референтен номер 02/

 

3. Експерт по прилагането на Стратегия за местно развитие. / Обява - Референтен номер 03/

 

4. Счетоводител.   / Обява - Референтен номер 04/

 

Подробна информация, изискванията за съответните длъжности и образец на автобиография може да намерите на интернет страницата на Община Венец – www.venets.bg и  Община Хитрино – www.hitrino.org , в рубрика „ Полезна информация ”.

 

Срок за подаване на документи до 17.05.2010г.

 

Сдружение с нестопанска цел

„Местна инициативна група Венец - Хитрино”

 


 

ПОКАНА

 

За участие в учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЕНЕЦ - ХИТРИНО

 


 

 

Инициатива за развитие на публично-частно партньорство


raw/uploads/WENETC/logos.gif


 

С официално откриване и пресконференция на 25 февруари стартира изпълнението на съвместен проект „Инициатива за развитие на публично-частно партньорство” на Общините Хитрино, Венец и Каолиново, финансиран по Приоритетна ос I. “Добро управление”, Подприоритет 1.4. “Администрацията – партньор на бизнеса” на Оперативна програма „Административен капацитет” (бюджетна линия BG051PO002/08/1.4-02), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Проектът, в който Община Хитрино е водеща организация е на обща стойност 500 250 лева. Проектът ще се изпълнява в рамките на 12 месеца.

 

Добавена от: Антон Димитров, на 2009-03-19

Разпределение на средствата между ОУ по утвърдената формула по ЕРС и БУ за 2010 г.

Разпределение на средствата между ОУ по утвърдената формула по ЕРС и БУ за 2010 г.

СФ = 95% х /БУ х ЕРС/ + ДМТБ х БУ + 5%Р

 

отвори файла

 

Добавена от: Антон Димитров, на 2009-02-18

 

Интерактивни методи на преподаване и работа в мултикултурна среда

На 06.12.2008 г. в заседателната зала на Община Венец се проведе професионално-педагогически тренинг „Интерактивни методи на преподаване и работа в мултикултурна среда”. Обучението е по проект ”Мултиетнически букет от детски мечти”, финансиран от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства – гр.София, с общ бюджет 18 270 лв.

На обучението присъстваха директорите и учителите от деветте целодневни детски градини на територията на община Венец. Лектор на обучението бе проф. Ирина Колева, преподавател в Софийски Университет „Св. Климент Охридски”.

 

 


Обявление до собствениците и ползвателите подали декларации и заявления по чл.69 и чл.70 от ППЗСПЗЗ