2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

  • чл. 131от Закон за устройство на територията
  • т. 21 от Приложение №1, към чл. 23, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление по образец;
  •  Документ за собственост
  •  Скица на имот
  •  Документ за платена такса

Цена за предоставяне на административната услуга:

  • 5.00 лв.

Срок на изпълнение:

  • 1 работен ден

Заявление /Образец/ - изтеглете тук

Информация за услугата - изтеглете тук

 

Списък с услуги