Регистър на декларациите по чл.35,ал.1,т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – общинска администрация

 

Входящ № /дата

 

Име и фамилия

 

Длъжност

Вид на декларацията по чл.35,ал.1, т.4-

част І

01/15.10.2019

Вилдан Али

Директор на Дирекция "ПИ, ТСУ и КК"

ДА