Регистър на декларациите по чл.35,ал.1,т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – общинска администрация

Входящ № / дата

Име и фамилия

Длъжност

Вид на декларацията по чл.35,ал.1, т.2- част І

Вид на декларацията по чл.35,ал.1, т.2- част ІI

 

01/08.05.2019

 

Айше Чиракова

Главен специалист „АО”

ДА

изтегли

 

02/08.05.2019

 

Исмихан Мехмед

Главен специалист „АО”

ДА

изтегли

 

03/08.05.2019

 

Елихаме Хюсменова

Главен специалист „Финанси”

ДА

изтегли

 

04/08.05.2019

 

Лютвен Хамдиева

Главен специалист „Финанси”

ДА

изтегли

 

05/09.05.2019

 

Емине Ахмедова

Главен специалист „УС”

ДА

изтегли

 

06/09.05.2019

 

Бирсен Халидова

Старши специалист „АО”

ДА

изтегли

 

07/09.05.2019

 

Зюбейде Кьосева

Старши експерт „Образование, култура и СД”

ДА

изтегли

 

08/09.05.2019

 

Хатидже Исуф

Директор на Дирекция „ФСД и УС”

ДА

изтегли

 

09/09.05.2019

 

Сабахатин Мехмед

Главен специалист „МДТ”

ДА

изтегли

 

10/09.05.2019

 

Хатидже Реджеб

Главен специалист „Касиер-събирач”

ДА

изтегли

 

11/10.05.2019

 

Рубил Халимов

Началник отдел „ОП”

ДА

изтегли

 

12/10.05.2019

 

Джемиле Халилова

Главен специалист „Финанси”

ДА

изтегли

 

13/10.05.2019

 

Севие Салимова

Главен специалист „ЧР”

ДА

изтегли

 

14/10.05.2019

 

Шабан Хасанов

Главен специалист „ТСУ”

ДА

изтегли

 

15/10.05.2019

 

Селятин Мехмед

Главен специалист „ПИ”

ДА

изтегли

 

16/10.05.2019

 

Айсел Ибрахим

Старши специалист „АО”

ДА

изтегли

 

17/10.05.2019

 

Гюлхан Ризаева

Старши специалист „АО”

ДА

изтегли

 

18/13.05.2019

 

Вилдан Халимова

Главен специалист „Касиер”

ДА

изтегли

 

19/13.05.2019

 

Нургюн Хасан

Старши специалист „АО”

ДА

изтегли

 

20/13.05.2019

 

Неджат Салимов

Домакин – изпълнител

ДА

изтегли

 

21/13.05.2019

 

Айсел Мехмед

Главен специалист „МДТ”

ДА

изтегли

 

22/13.05.2019

 

Инджихан Хюсеин

Главен специалист „ПИ”

ДА

изтегли

 

23/13.05.2019

 

Тюркян Муса

Връзки с обществеността

ДА

изтегли

 

24/14.05.2019

 

Севим Ахмед

Главен специалист „ТСУ”

ДА

изтегли

 

25/14.05.2019

 

Вилдан Али

Директор на Дирекция „ПИ, ТСУ и КК”

ДА

изтегли

 

26/14.05.2019

 

Неврие Кязимова

Главен специалист „ПИ”

ДА

изтегли

 

27/14.05.2019

 

Гюлвер Сали

Секретар на МКБППМН

ДА

изтегли

 

28/14.05.2019

 

Ердинч Еминов

Главен специалист „ГЗ и ОМП”

ДА

изтегли

 

29/14.05.2019

 

Зюбейде Мехмед

Секретар на община

ДА

изтегли

 

30/14.05.2019

 

Айше Мехмед

Старши специалист „АО”

ДА

изтегли

 

31/14.05.2019

 

Медиха Юзеир

Старши специалист „АО”

ДА

изтегли

 

32/14.05.2019

 

Салиха Ахмед

Старши специалист „АО”

ДА

изтегли

 

33/14.05.2019

 

Недживет  Халим

Специалист „АО”

ДА

изтегли

 

34/14.05.2019

 

Мелят Халилова

Старши специалист „АО”

ДА

изтегли

 

35/14.05.2019

 

Февзия Ахмедова

Старши специалист „АО”

ДА

изтегли

 

36/19.12.2019

 

Февзия Ахмедова Старши специалист „АО”

ДА

по чл.38,ал.1, т.3 от

ЗПКОНПИ