Регистър на декларациите по чл.35,ал.1,т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – общинска администрация

Входящ № /дата

Име и фамилия

Длъжност

Вид на декларацията по чл.35,ал.1, т.2-

част І

Вид на декларацията по чл.35,ал.1, т.2-

част ІІ

01/05.06.2018

Айсел Мехмед

Гл.специалист МДТ

ДА

изтегли

02/05.06.2018

Хатидже Исуф

Директор на Дирекция

ДА

изтегли

03/06.06.2018

Селятин Мехмед

Главен специалист „ПИ”

ДА

изтегли

04/06.06.2018

Севие Салимова

Главен специалист ЧР

ДА

изтегли

05/06.06.2018

Рубил Халимов

Началник отдел „ОП”

ДА

изтегли

06/06.06.2018

Ердинч Еминов

Главен специалист „ГЗ и ОМП”

ДА

изтегли

07/06.06.2018

Лютвен Хамдиева

Главен специалист „Финанси”

ДА

изтегли

08/06.06.2018

Исмихан Мехмед

Главен специалист „АО”

ДА

изтегли

09/06.06.2018

Джемиле Халилова

Главен специалист „Финанси”

ДА

изтегли

10/06.06.2018

Айсел Ибрахим

Старши специалист „АО”

ДА

изтегли

11/06.06.2018

Гюлхан Ризаева

Старши специалист „АО”

ДА

изтегли

12/06.06.2018

Бирсен Халидова

Старши специалист „АО”

ДА

изтегли

13/06.06.2018

Нихат Адем

Шофьор-изпълнител

ДА

изтегли

14/06.06.2018

Медиха Юзеир

Старши специалист „АО”

ДА

изтегли

15/06.06.2018

Недживет Халим

Специалист „АО”

ДА

изтегли

16/06.06.2018

Нургюн Хасан

Старши специалист „АО”

ДА

изтегли

17/06.06.2018

Айше Чиракова

Главен специалист „АО”

ДА

изтегли

18/06.06.2018

Емине Ахмедова

Главен специалист „УС”

ДА

изтегли

19/06.06.2018

Гюлвер Сали

Секретар на МКБППМН

ДА

изтегли

20/07.06.2018

Зюбейде Мехмед

Секретар на общината

ДА

изтегли

21/07.06.2018

Вилдан Али

Директор на Дирекция „ПИ”,ТСУ,КК”

ДА

изтегли

22/07.06.2018

Зюбейде Кьосева

Старши експерт „Образование, Култура и СД”

ДА

изтегли

23/07.06.2018

Ахмед Ахмед

Старши специалист –Ел.техник

ДА

изтегли

24/07.06.2018

Неджат Салимов

Домакин-изпълнител

ДА

изтегли

25/07.06.2018

Бейсим Сабитов

Шофьор-изпълнител

ДА

изтегли

26/07.06.2018

Вилдан Халимова

Главен специалист „Касиер”

ДА

изтегли

27/07.06.2018

Неврие Кязимова

Главен специалист „Проекти и инвестиции”

ДА

изтегли

28/07.06.2018

Салиха Ахмед

Старши специалист „АО”

ДА

изтегли

29/07.06.2018

Шабан Хасанов

Главен специалист „ТСУ”

ДА

изтегли

30/07.06.2018

Севим Ахмед

Главен специалист „ТСУ”

ДА

изтегли

31/07.06.2018

Мелят Халилова

Старши специалист „АО”

ДА

изтегли

32/07.06.2018

Айше Мехмед

Старши специалист „АО”

ДА

изтегли

33/07.06.2018

Тюркян Муса

Мл.експерт Връзки с обществеността

ДА

изтегли

34/07.06.2018

Хасан Хасан

Главен специалист „Касиер-събирач”

ДА

изтегли

35/07.06.2018

Хатидже Реджеб

Главен специалист „Касиер –събирач”

ДА

изтегли

36/07.06.2018

Сабахатин Мехмед

Главен специалист „МДТ”

ДА

изтегли

37/07.06.2018

Февзия Ахмедова

Старши специалист „АО”

ДА

изтегли

38/07.06.2018

Елихаме Хюсменова

Главен специалист „Финанси”

ДА

изтегли

39/20.09.2018
Инджихан Хюсеин Главен специалист "ПИ" ДА изтегли