Нормативни документи

Административнопроцесуален кодекс

Наредба за административно обслужване

Наредба за административния регистър

Закон за електронното управление

Закон за електронния документ и електронен подпис

Наредба за електронните административни услуги

•Харта на клиента

•Харта на клиента - 2020г.

•Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Венец

•Вътрешни правила за условията и реда за осъществяване на обратна връзка с потребителите на административни услуги в община Венец

Вътрешни правила за работа в системата за електронен обмен на документи

Вътрешни правила при осъществяване на дейностите по получаване и изпращане на съобщения, документи и вътрешни административни услуги чрез системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на Държавна агенция "Електронно Управление"

Политика за мрежова и информационна сигурност на Община Венец

Вътрешни правила за служителите, указващи правата и задълженията им като потребители на услугите, предоставяни чрез информационните и комуникационните системи на Община Венец

Вътрешни правила относно публикуването на информационни масиви и ресурси в портала за отворени данни в отворен формат в Община Венец

Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в Община Венец